Kerkbode eind november 2013

Tijdens het huiswerk maken krijgen de kinderen belegd brood met drinken.

Tijdens het huiswerk maken krijgen de kinderen belegd brood met drinken.

Van de Roemenië Commissie,

Na de verschijning van de laatste kerkbode en deze kerkbode is er heel wat gebeurt. Er is een transport geweest, een reis naar Roemenië, verkoping, gemeenteavond, collecten enzv. Dankbaar mogen we terug zien dat alles goed is verlopen en zowel het transport als de reis zonder ongelukken mocht verlopen. We zullen proberen van alles iets te beschrijven.

Vrijdagmiddag hebben we 50m3 geladen in een vrachtwagen van de firma Vidotrans. Dit transport is weer i.c.m. de Hervormde gemeente van Sliedrecht georganiseerd. Zij hebben ook 50m3 geladen en na het laden is de vrachtwagen gelijk op reis gegaan.

Zaterdagnacht om 01.00 uur zijn 4 commissieleden met de auto ook op reis gegaan naar Roemenië. De reis mocht tot aan Györ voor spoedig verlopen. Maar nu volgt zo`n 100 km van sneeuwduinen. De dag er voor is er zoveel sneeuw gevallen dat er op sommige plekken meer dan 2 m. sneeuw ligt. Veel vrachtwagen chauffeurs hebben ook op de rijksweg moeten overnachten en nu staan er vele km vrachtwagens stil. Als auto`s mogen we er langs en het kost ons zo`n kleine 3 uur extra reistijd. Zouden we een dag eerder hier hebben gereden dan hebben ook wij de nacht op de snelweg hebben moeten doorbrengen. De volgende morgen is het zondag. We gaan naar de plaatselijke Hongaars gereformeerde Kerk in het dorp, Chet, waar we bij de dominee in het gasthuis verblijven. De tekst waarover de predikant preekt is uit Lukas 2:29-32; “Nu laat Gij, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord. Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, Die Gij bereidt hebt voor het aangezicht van al de volken.” Simeon mocht al iets zien van het werk, van het lijden van de Heere Jezus om de zaligheid te bereiden. Na bij de dominee te hebben gegeten zijn we `s middags naar de kerkdienst gegaan in Kiskereki. Het is belangrijk om in de dorpen waar we projecten hebben de kerkdiensten te bezoeken en ook zo laten zien dat niet alleen het materiële belangrijk is maar dat we als commissie ook veel belanghechten aan de Heere en Zijn Woord. Nu we steeds beter onze contacten leren kennen is het ook fijn dat er meer vertrouwen ontstaat en we ook over God, Zijn Woord en Zijn dienst mogen en kunnen spreken. `s Avonds luisteren we met elkaar naar een NL-talige kerkdienst van ds. Huijzer over Lukas 18:21. Maandagmorgen 9.00 uur gaan we eerst naar de nieuwe locatie van het project huiswerkbegeleiding. Het is nog niet af, maar functioneerd wel en het ziet er goed uit. Om 11.00 uur brengen we een bezoek aan het NL akkerbouw bedrijf. Om 12.00 uur hebben we een overleg met de predikant van Chet en spreken we o.a. ook over het plaatsen van een keukenblok in de werkvakantie in augustus het gebouw wat mede door de commissie is gerenoveerd in de jaren 2007-2009. Dit is het laatste stukje wat nog moest gebeuren. Om 13.00 uur eten en om 14.45 uur krijgen we bericht dat de vrachtwagen van Vidotrans bij de NL boerderij is aangekomen om te lossen. We rijden er naar toe en helpen mee met het lossen van 20m3 hier. (Dinsdag en woensdag zullen we een deel van deze goederen zelf verder verdelen en transporteren naar 2 andere dorpen.) We rijden voor de vrachtwagen uit naar Kiskereki waar de andere 30m3 zal worden gelost. Als we bij de school aankomen staan er al heel wat leerlingen klaar om ons te helpen met lossen. In een grotere schuur is keurig ruimte gemaakt om de dozen e.d. op te slaan. Van de Koningin Wilhelmina School (KWS) zijn er 15 kasten, enkele tafels en stoelen meegekomen. Wat zijn ze blij als ze al deze goederen zien. En de ogen van het schoolhoofd gaan helemaal glimmen als ze hoort dat er 30 bananendozen vol met incontinentiemateriaal bij zit. Zij heeft zelf een gehandicapte broer en zij doet veel voor gehandicapten in deze provincie. Namens al onze contacten, vrienden in Roemenië willen we dan ook iedereen!! die, in welke vorm dan ook een bijdrage heeft gegeven, mede heeft ingezet om dit alles mogelijk te maken, heel hartelijk bedanken! Zonder al de hulp vanuit onze gemeenten van Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht en heel onze achterban, kunnen we als commissie niet zoveel betekenen. We zijn als commissie regelmatig verwonderd hoe alles gaat, zoals het mag gaan. We hopen dat u het werk voor onze Roemeense naaste mag blijven dragen en steunen en dat dit werk door God gezegend mag worden!

Het is bemoedigend om met dit werk door te mogen gaan in al zijn facetten. Dinsdag brengen we 40 dozen met medisch materiaal naar de huisarts dr. Marika in Valea Lui Mihai. Voor haar zijn deze bijdrage zo belangrijk. Al het verband, medicijnen enzv. zoekt ze uit en wwat ze over heeft geeft ze aan collega`s of aan het plaatselijk ziekenhuis. Wat een tegenslag ze soms ook te verwerken krijgt, en dat is echt bijna aan het onbegrijpelijke, ze mag steeds weer doorgaan voor ‘haar’ bevolking en steeds heeft ze weer ideeën en plannen om voor patiënten, gehandicapten en de armste bevolking iets te kunnen doen. Ze beseft heel goed, en spreekt dit ook uit, dat alles wat ze doen mag, de zegen van God nodig heeft. Dat ze kracht krijgt van God om dit te mogen volhouden. En dat het als Christen zo belangrijk is dat haar leven een getuigenis is naar al haar patiënten in raad en daad. Deze dag zijn we bij enkele ouderen op bezoek geweest die een warme maaltijd krijgen van het ‘tafeltje dekje’ project. Dit is altijd weer fijn om zo bij de mensen in huis te mogen komen en iets te horen van hun leven in voor en tegen spoed. Woensdag hebben we gesprekken gehouden in Kiskereki, o.a. over de werkvakantie, de afbouw van het schoolgebouw, de bouw van een pastorie enzv. We hebben een kijkje genomen in de oude pastorie. En inderdaad ja, na het van binnen te hebben gezien kunnen we heel goed begrijpen dat de dominee er met zijn gezin niet graag in wil wonen. Wat zijn de gevolgen van het communistisch, dictatoriaal bewind van voor 1989 nog steeds voelbaar en zichtbaar. Wat hebben wij het in NL dan ontzaglijk goed gehad, en nog! Wat zou het goed zijn als we eens wat minder zouden klagen en dit meer zouden in zien! `s Avonds is er een gebedsbijeenkomst. Een ouderling leest een stukje uit de Bijbel en zegt hier iets over. Mensen vanuit de gemeente komen dan bij elkaar en geven dan aan waarvoor ze graag willen bidden. Als iedereen zijn of haar zorgen, noden heeft aangegeven begint de ouderling als eerste te bidden en daarna volgen de meesten en als wij als laatste ook iets van de zorgen van de kerk in NL hebben mogen voorleggen aan de Heere sluit de dominee de avond af. Wij kennen dit in onze gemeenten niet zo. Maar we ervaren het elke keer toch als heel fijn. We merken hier iets van de eerbied voor God en Zijn Woord. Maar ook het leren zorg dragen voor elkaars (geestelijke)noden En de predikant leert zijn schapen goed kennen. Donderdag reizen we terug en na een voorspoedige reis mogen we behouden thuis komen.

Zaterdags is de verkoping. Het weer is een stuk kouder dan in 2012, maar we mogen toch terug zien op een goede verkoping. De netto opbrengst is € 2075,00. Iedereen hartelijk bedankt!

Woensdag 27 maart mochten we de gemeenteavond in Sliedrecht houden. Ouderling Broere heeft deze avond geopend en sprak over het lijden van de Heere Jezus. Hierna hebben we iets van het werk van onze commissie in Roemenië mogen laten zien. Tijdens de presentatie mochten we ervaren dat er mee wordt geleefd met het werk in Roemenië. Heel fijn! De collecte mocht € 197,47 opbrengen en de verkooptafels € 325,00 euro. Ook hiervoor heel hartelijk bedankt! Tenslotte heeft Ardine nog het e.e.a. verkocht bij familie en vrienden en dit mocht € 125,00 opbrengen.

Heeft u vragen over het werk van onze commissie, stel ze gerust! Graag zie we uw goede, gebruikte kleding, schoenen, fietsen, e.d. bij ons ingeleverd. Dit kan op elke eerste maandag van de maand in een schuur achter Buitendams 324 van 19.00 – 21.30 uur. Kunt u het echt niet brengen of de locatie niet vinden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Vriendelijke groet namens de Commissie Hulp Roemenië, Dirk-Jan Verboom en Herman Kok

E-mail roemenie@kliksafe.nl / 0613868577 Giften zijn welkom op rek. 3950.79.012 t.n.v. Commissie Hulp Roemenië en zijn fiscaal aftrekbaar.